ДАВУУ ТАЛ

         Компаний нийт ажилчид нь олон улсын Аюулгүй Ажиллагааны стандартуудад суурилан ажилладаг уул уурхайн компаниудад ажиллаж аюулгүй ажиллагааны зөв хэвшилийг өөрийн мэргэжлийн ур чадвартай хослуулж сурсан багаас бүрддэг. Бид ‘’Монгол улсын ачаа өргөх краныг тоноглох,аюулгүй ашиглах дүрэм’’-г чандлан мөрдөж ажилладаг бөгөөд Монгол улсад шинэлэг систем нэвтрүүлэн ажиллах,ачаа өргөх краныг илүү аюулгүйгээр ашиглах боломж бололцоог эрэлхийлэн ажилладагаараа бусдаас давуу юм.