БАЯН-ӨНЖҮҮЛИЙН ВОЛЬФРАМЫН ТӨСӨЛ

Ашиглалтын талбай нь Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын нутагт оршино.

Ордын нөөц 37.8сая тн нөөцтэй