"ӨНДӨР" Төмрийн төсөл

“ӨНДӨР” НЭРТ УУРХАЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Захцаг Уул”-ын хүдрийн талбайн нэг хэсэг болох Өндөр нэрт 12663X болон 19927X тоот тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай нь засаг захиргааны хувьд Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутаг дэвсгэрт (M-48-125,137), Туул голын гүүрнээс баруун хойш, Заамарын алтны бүлэг шороон ордоос баруун хойш 13км-т 916 га болон110 га бүхий нийт 1026 га талбайг хамаарна.

Үр дүн болон тогтоогдсон баялгийн нөөц: “Өндөр”-ийн XV-012663 тоот хайгуулын талбайд бодитой /В/ нөөц нь 6 333 019 тн энд хүдэр дэхь төмрийн дундаж агуулга анхдагч хүхэрлэг хүдэрт -32,02%, исэлдсэн хүдэрт -34,69%, хүхэр анхдагч хүдэрт -0,92%, исэлдсэн хүдэрт -0,08%, фосфор анхдагч хүдэрт -0,12%, исэлдсэн хүдэрт -0,05%ь ордын бодогдсон хүдрийн нөөцийн -77,72%, боломжтой /С/ нөөц нь 1 814 577 тн буюу нийт нөөцийн 22,27%-ийг бүрдүүлж байна.

Ордод бодитой ба боломжой зэрэглэлээр В+С=8 147 596 тн, 34,0%-ийн төмрийн, хүхрийн -0,58% дундаж агуулгатай хүдрийн нөөц тооцогдсон. Илрүүлсэн баялагийн /Р/ зэрэглэлээр 207 865 тн хүдрийн нөөц тооцогдов. “Өндөр”-ийн XV-012663 тоот хайгуулын талбайтай ордын хүдрийн биет 1, 2, 3, 5-ын хэмжээнд В+С+Р зэрэглэлээр 8 355 461 тн 34%-ийн төмрийн, 0,71%-ийн хүхрийн дундаж агуулгатай хүдрийн нөөц тогтоогдоод байна.

Харин “Өндөр”-ийн XV-019927 тоот хайгуулын талбайд шинээр илэрсэн хүдрийн биет 4-т төмрийн -23,93%-ийн дундаж агуулгатай 6 143 850 тн хүдрийн нөөцийг таамагласан /Р/ баялгийн зэрэглэлээр тооцоод байна.

Дээр дурдсан 2 талбайн хэмжээнд үйлдвэрлэлийн зэрэглэлээр  / В+С/ 8 147 596 тн, илрүүлсэн ба таамагласан баялгийн /Р 1,2/ зэрэглэлээр 6 351 715 тн, нийтдээ 14 499 311 тн хүдрийн нөөц тогтоогдоод байна.

Хайгуулын ажил болон суурин боловсруулалтын ажлуудыг эцэслэн хийж гүйцэтгэсний дараа Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яамны /хуучин нэрээр/ 2016 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар дээр дурдсан тогтоогдсон төмрийн хүдрийн нөөцийг хэлэлцүүлж улмаар 2016 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн Ашигт малтмалын газрын даргын “Нөөц бүртгэх тухай” Н/82 тоот тушаалаар ашигт малтмалын нөөцийн улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэж авсан.

Манай байгууллага нь “Өндөр”-ийн XV-012663 тоот хайгуулын талбайд ашиглалтын үйл ажиллагааг эрхлэх зорилгоор Ашигт малтмалын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 2017 оны 4 дүгээр сард багтаан авахаар зорин ажиллаж байгаа бөгөөд ингэхдээ уг хуулийн 25.1.7 дахь хэсэгт заасны дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг мэргэжлийн байгууллага болох “Грийн трендс”ХХК-иар гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Гэрээгээр байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг 2017 оны 3 дугаар сарын 15-нд багтаан дуусгасан байна. Уг ажил хийж дууссанаар ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авах үндсэн нөхцөл бүрдэх юм.

Өмнөх бүтээгдэхүүн

Дараагийн бүтээгдэхүүн