ОНГОН-УУЛ ЗЭС, АЛТНЫ ТӨСӨЛ

ХАЙГУУЛЫН ТАЛБАЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Тусгай зөвшөөрлийн талбайн нэр, дугаар

Талбайн хэмжээ

Талбайн солбицол

Х

У

Онгон уул XV-016761

4038.99

1050  08I  28.04II

480  53I  31.87II

1050  08I  1.08II

480  52I  31.87II

1050  08I  31.09II

480  52I  38.11II

1050  08I  31.09II

480  50I  1.87II

1050  03I  21.08II

480  50I  1.87II

1050  03I  21.08II

480  53  31.87II

        
  Хайгуулын талбайд тогтоогдсон алттай кварцын судалаас авсан дээжинд химийн шинжилгээгээр Онгонуулын хэсэгт Au-0.2-30г/т,  Ag-1-20г/т,  Cu-500г/т,  Pb-0,03-1%, Zn-0.02%, Мухдаг уулын хэсэгт Au-0.4-5г/т,  Ag-1,5-3г/т,  Cu-80-357г/т,  Pb-0,03-2%, Zn-0,01-0.07%  агуулга тогтоогдсон. 

  Мухдаг уулын хэсэгт малтсан сувагт 1,2м зузаан березитын бүс, 0,8м зузаан кварцын биет тогтоогдсон бөгөөд химийн шинжилгээгээр березитын бүсэд 0,4 г/т, кварцын судалд 1,5 г/т алтны агуулга тогтоогдсон.

ХАЙГУУЛЫН ТАЛБАЙД ТОГТООГДСОН АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ

ТАЛБАЙН НЭР

АШИГТ   МАЛТМАЛЫН ТӨРӨЛ

АГУУЛГА

НӨӨЦ

Онгон уулын хэсэг

Алт

0,2-30 г/т

Р2-2,6 тн

Мөнгө

1-20 г/т

Р2-2,2 тн

Хар тугалга

0,03-1,0%

Р2-295,2 тн

Мухдаг уулын хэсэг

Алт

0,4-5 г/т

Р2-1,0 тн

Нийт

Алт

 

Р2-3,6 тн

Мөнгө

 

Р2-2,2 тн

Хар тугалга

 

Р2-295,2 тн

Өмнөх бүтээгдэхүүн